Izgradnja ?N in kanalizacije PDF natisni E-pošta
Prispeval Administrator   
Torek, 20 Maj 2008 14:35
Indeks vsebine
Izgradnja ?N in kanalizacije
?istilna naprava
EU skladi in financiranje
Potek investicije
Vse strani
Projekt ?i?enje odpadnih voda povodja spodnje Save v ob?inah Breice, Krko in Sevnica je regijski projekt, v katerem sodelujejo vse tri posavske ob?ine, vsaka s svojo investicijo. Vrednost celotnega projekta je 25 mio EUR, od tega je iz ISPA evropskega kohezijskega sklada odobreno 10 mio EUR. Obseg investicije Kanalizacijski sistem in ?istilna naprava (?N) Breice zajema projektiranje in izgradnjo ?istilne naprave ter dograditev obstoje?e kanalizacije mesta Breice z zbiralniki, ki zbirajo odpadno vodo preko obstoje?ega kanalizacijskega sistema in jo odvajajo na ?N Breice.

?N BreiceV sklopu kanalizacijskih zbiralnikov sta poleg novih cevovodov dva razbremenilna bazena meteornih vod, ki se nahajata na mestu priklju?evanja obstoje?e kanalizacije na predvidene zbiralnike, vklju?no z razbremenilnima kanaloma. Investicija vklju?uje tudi izgradnjo ?rpali?a, ki bo priklju?itev na ?N omogo?ilo ?ateu ob Savi. Predvidena bioloka ?istilna naprava bo namenjena ?i?enju komunalnih odpadnih voda mesta Breice z okolico, medtem ko novi kanalizacijski cevovodi v izmeri 8522m izboljujejo okoljsko situacijo mesta in okolikih naselij, saj v ?istilno napravo vodijo odpadne vode, ki so doslej ponikale v tla in ogroale podtalnico oziroma so se izlivale neposredno v reko Savo ali v potok Gabernico.
Izvajalec

Izbor izvajalca za izgradnjo nove ?N in kanalizacije Breice je potekal preko mednarodnega razpisa. Ob?ina Breice je junija 2006 podpisala pogodbo s podjetjem Primorje d.d. iz Ajdov?ine, ki je oddalo najbolj ugodno ponudo za izvedbo gradbenih del.


?istilna naprava

V okviru projekta izgradnje ?N in kanalizacije Breice bo izgrajena Bioloka ?istilna naprava s pripadajo?o infrastrukturo. Bioloka ?N se nahaja na nasutem platoju v skupni povrini 5.010 m2, juno od Breic ob nasipu reke Save. Sestavlja jo ve? delov, med ostalim upravna stavba, kompleks ?istilnih bazenov in merilno mesto za opravljanje kontrole pre?i?ene
vode pred izpustom v reko Savo.

Z novo izgrajeno infrastrukturo bodo na ?N povezana naselja Breice, Gornji Lenart, ?ate ob Savi, Mostec, Bukoek, Sela pri Dobovi, Glogov Brod in Cundrovec, na omreje pa bodo priklju?ena tudi e obstoje?a kanalizacijska omreja naselij Dobova, Gabrje pri Dobovi, Mali in Veliki Obre, Mihalovec, Rigonce in Lo?e. Kon?na obremenitev ?N Breice znaa 13.500 enot, pri ?emer znaa maksimalna suna hidravli?na obremenitevNotranost ?N ?N 295 m3/h, deevna pa 506 m3/h. Omenjene kapacitete naj bi zadostovale za potrebe ?i?enja odpadnih voda e vsaj za nadaljnjih 50 let.

Namen in cilji

Sploni namen projekta je uskladiti stanje lokalne infrastrukture s sodobnimi evropskimi smernicami in predvsem poskrbeti za ?isto okolje. Osrednji cilji projekta so:

- ureditev zbiranja in ?i?enja odpadnih vod
- zmanjanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaevanja
- prepre?evanje onesnaenja pitne podtalnice
- varovanje in za?ita vodnih virov
- izboljanje kvalitete spodnjega toka reke Save
- celovita komunalna ureditev naselij, vklju?enih v investicijo


EU skladi

Finan?ni strukturni sklad ISPA, ki je bil vzpostavljen 12. julija 1999, je namenjal pomo? za vzpostavitev primerljive kakovosti infrastrukture v dravah kandidatkah za vstop v EU. V skladu z dokumentoma Partnerstvo za pristop in Dravni program za prevzem pravnega reda Evropske unije sta Ministrstvo za promet in Ministrstvo za okolje, prostor in energijo pripravili Nacionalni ISPA strategiji za podro?je transporta in okolja.

Z vstopom Slovenije v EU 1. maja 2004 je program strukturnega sklada ISPA preel na program Kohezijskega sklada, ki pomaga dravam ?lanicam zmanjevati ekonomska in socialna neskladja ter stabilizirati gospodarstvo. Kohezijski sklad financira do 85 % upravi?enih izdatkov ve?jih projektov, tudi projekte okoljske in prometne infrastrukture. Gradnja ?NDo sredstev so upravi?ene drave ?lanice Unije, katerih bruto doma?i proizvod na prebivalca znaa manj kot 90% povpre?ja EU. Trenutno mednje sodi tudi Slovenija, zaradi ?esar lahko Projekt odvodnje in ?i?enja odpadnih voda na povodju spodnje Save ?rpa sredstva iz EU skladov.

Financiranje

Skupna vrednost projekta Odvajanja in ?i?enja odpadnih voda na podro?ju spodnje Save; Kanalizacija in ?istilna naprava Breice znaa 7.128.637,37 EUR.

Delei sofinanciranja projekta so naslednji:

- 50,00% sredstev iz Kohezijskega sklada EU
- 33,16% sredstev iz dravnega prora?una RS
- 16,84% sredstev iz prora?una Ob?ine Breice

Potek projekta
Zadnjič posodobljeno: Torek, 28 Oktober 2008 17:04
 

Ta spletna stran uporablja pikotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in ostalih funkcij. Z uporabo nae spletne strani se strinjate, da se lahko takni tipi pikotkov shranjujejo na vao napravo. Oglejte si direktivo zasebnosti.

Sprejemam uporabo pišktotkov na tej spletni strani.

EU Cookie Directive Module Information